U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

,Algemene Voorwaarden Mietcie Medisch Pedicure

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mietcie Medisch Pedicure en een cliënt waarop Mietcie Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

Mietcie Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mietcie Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen zowel telefonisch als via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Mietcie Medisch Pedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch (eventueel voicemail), per whatsapp (06 44 92 01 56) of per e-mail (mietcie@ziggo.nl) geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Mietcie Medisch Pedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Mietcie Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Mietcie Medisch Pedicure dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

 

4. Tarieven en betaling

Mietcie Medisch Pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website (www.voetverzorgster.nl) en/of praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de (instrumentele) behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Mietcie Medisch Pedicure, doch binnen 14 dagen na factuurdatum.

Mietcie Medisch Pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur (voor de door de verwijzer bepaalde) medisch noodzakelijke voetzorg, worden ingediend bij de zorggroep DOH of PoZoB of de desbetreffende podotherapeut. Wenst de cliënt een volledige voetbehandeling, dus de cosmetische verzorging die buiten de medisch noodzakelijk zorg valt, dan kan er door Mietcie Medisch Pedicure een eigen bijdrage in rekening worden gebracht, dit gebeurt vooraf in overleg.

Voor cliënten die via de aanvullende zorgverzekering in aanmerking komen voor een vergoeding is Mietcie Medisch Pedicure bereid om de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekering in te dienen. De cliënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Mocht de aanvullende verzekering om welke reden dan ook niet tot betaling overgaan dan zal Mietcie Medisch Pedicure de factuur alsnog bij de cliënt in rekening brengen.

 

5. Garantie

Mietcie Medisch Pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Mietcie Medisch Pedicure. De persoonlijke gegevens worden door Mietcie Medisch Pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

7. Geheimhouding

Mietcie Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mietcie Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Mietcie Medisch Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mietcie Medisch Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Mietcie Medisch Pedicure. Diefstal wordt door Mietcie Medisch Pedicure altijd gemeld bij de politie.

 

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Mietcie Medisch Pedicure.

Mietcie Medisch Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Mietcie Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mietcie Medisch Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mietcie Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Mietcie Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.